• Home
 • /
 • Domov
 • /
 • POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV WELLNESSU

POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV WELLNESSU

 1. Každý návštevník sa zakúpením vstupu podrobuje všetkým ustanoveniam týchto pokynov a nariadeniam personálu. Deťom a adoslescentom mladším ako 18 rokov sa návšteva povoľuje len v sprievode dospelej osoby, staršej ako 18 rokov.
 2. Vstup do vírivky neodporúčame deťom do 3 rokov.
 3. Rodičia alebo sprevádzajúce dospelé osoby sú plne zodpovedné za správanie a konanie svojich detí.
 4. Osoby, ktoré majú vstupné zahrnuté do zaplatenej ceny pobytu podrobujú sa taktiež všetkým ustanoveniam týchto pokynov a nariadeniam personálu.
 5. Vstup do areálu wellness centra je dovolený len pre ubytovaných hostí
 6. Každý návštevník užíva zariadenia wellnessu na vlastné nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť.
 7. Každý návštevník je povinný dodržiavať dobu prevádzky wellness centra.
 8. Každý návštevník sa vo vlastnom záujme zoznámi s pokynmi pre návštevníkov.
 9. Každý návštevník je povinný zoznámiť sa so zásadami správneho saunovania a kontraindikáciami všetkých poskytovaných služieb.
 10. Každý návštevník je povinný použiť pred každým vstupom do vírivky alebo sauny sprchu.
 11. Z priestorov wellness centra môže byť vykázaný návštevník, ktorý aj napriek upozorneniam porušuje ustanovenie týchto pokynov alebo platných predpisov; ďalej osoba pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a osoba, ktorá sa chová neprístojne a nevhodným spôsobom.
 12. Každý návštevník musí mať slušný, čistý a primeraný odev a svojim chovaním musí rešpektovať všeobecné zásady mravnosti a slušnosti.
 13. Do zariadení nemajú prístup osoby opité alebo pod vplyvom iných návykových látok, ďalej ktoré trpia prenosnou vlasovou, kožnou alebo inou prenosnou chorobou a osoby so zjavne zanedbanou osobnou hygienou.
 14. Každý návštevník sa musí vo vlastnom záujme pohybovať opatrne a vyvarovať sa možnému pokĺznutiu alebo zraneniu. Zároveň musí dodržiavať čistotu a hygienu tak vlastnú, ako aj na všetkých miestach a zariadeniach.
 15. Návštevník si musí počínať tak, aby vedome nepoškodzoval zariadenia objektu, v prípade poškodenia je povinný okamžite nahradiť škodu, ktorú spôsobil. Ak návštevník znečistí vodu vo vírivke alebo saunu tak, že je nutná výmena vody (vírivka), alebo špeciálne čistenie sauny, je povinný zaplatiť škodu podľa aktuálneho cenníka (napr. výmena a opätovne vyhriatie vírivky).
 16. Z areálu môže byť kedykoľvek a bez nároku na vrátenie vstupného vykázaný taký návštevník, ktorý porušuje ktorúkoľvek zo zásad týchto pokynov pre návštevníkov, alebo opakovane neuposlúchne pokyny personálu.
 17. Predmety nájdené v priestoroch wellness centra je každý povinný odovzdať personálu.
 18. Priania a sťažnosti oznamuje návštevník personálu, ktorý ich oznámi majiteľovi zariadenia.
 19. Upozorňujeme zákazníkov, že z dôvodu bezpečnosti je wellness monitorovaný priestorovými snímačmi, ktoré môžu zaznamenávať a na limitovanú dobu (max. 1 mesiac) ukladať videozáznam.

 

V priestoroch wellness centra je zakázané:

 1. ohrozovať bezpečnosť návštevníkov, poriadok a disciplínu alebo nadmerným hlukom rušiť ostatných návštevníkov;
 2. znečisťovať priestory pľuvaním, odhadzovaním odpadkov a pod.;
 3. brať do wellnessu sklenené predmety s výnimkou tých, ktoré prinesie personál;
 4. uzamykať sa v priestore wellnessu, alebo blokovať vstupné dvere;
 5. fajčiť v celom objekte; rovnako je zakázané v celom objekte používať otvorený oheň;
 6. jesť vo vírivke alebo v saune; do wellnessu je návštevníkom zakázané nosiť jedlo;
 7. vzájomne sa potápať, zrážať a vhadzovať do vody iné osoby, behať, vešať sa, sedieť, či skákať po kryte vírivky a skákať do vody vo vírivke;
 8. vstupovať do vírivky nakrémovaný, so šperkami, či v odeve inom ako sú plavky;
 9. vstupovať do sauny v plavkach (poskytujeme plachty na zahalenie);
 10. vo vírivke je zakázané používať mydlá a podobné prípravky;
 11. vodiť psov a iné zvieratá do wellness centra;
Back to Top